Czasowniki

Informacje ogólne

Czasowniki są podawane w słownikach na dwa sposoby:

1. poprzedzone wyrazem „to”:
to eat – jeść

2. oznaczone literką „v” (v jak verb – czasownik):
eat, v – jeść

Zawsze jednak podawane są w formie bezokolicznika (infinitive).

Odmiana czasowników w języku angielskim jest szczątkowa (każdy czasownik posiada zaledwie kilka form).

W czasie Present Simple wszystkie formy czasownika są identyczne (poza formą trzeciej osoby liczby pojedynczej, która posiada „s” na końcu):

Liczba poj. Liczba mn.
I osoba I like We like
II osoba You like You like
III osoba He likes They like

Wyjątkiem jest tu czasownik „to be” (być):

Liczba poj. Liczba mn.
I osoba I am We are
II osoba You are You are
III osoba He is They are

Formy czasowników

Infinitive
Bezokolicznik, forma podstawowa czasownika (pierwsza forma czasownika), przed bezokolicznikiem stawiamy słówko „to” aby zaznaczyć właśnie, że jest to bezokolicznik. Formy tej uzywa się w słownikach oraz jako czasownik podrzędny w zdaniach złożonych.

przykład: to eat
I want to eat a sandwich – Chcę zjeść kanapkę

Bare Infinitive
„Nagi” bezokolicznik, czyli bezokolicznik bez „to”, używany w pewnych konstrukcjach gramatycznych (na przykład z czasownikami modalnymi).

przykład: eat
I must eat a sandwich – Muszę zjeść kanapkę

Gerund
Forma ciągła, służy do wyrażania czynności trwających w chwili mówienia, lub w momencie innego zdarzenia, używana w każdym czasie „continuous”.

przykład: eating
I am eating a sandwich – Jem kanapkę (w tej chwili)

Past Simple
Forma przeszla czasownika (druga forma czasownika). Używana, miedzy innymi, w czasie Past Simple.

przykład: ate
ate a sandwich a minute ago – Zjadłem kanapkę minute temu

Past Participle
Forma przeszla czasownika (trzecia forma czasownika). Używana, miedzy innymi, w czasie Present Perfect.

przykład: eaten
I have eaten a sandwich and I want more – Zjadłem kanapkę i chcę więcej

Zasady tworzenia poszczególnych form

Infinitive i Bare Infinitive
Te dwie formy różnią się tylko obecnością słowka „to”przed samym czasownikiem:
to walk – walk
to eat – eat
to live – live
to swim – swim

Gerund
Aby uzyskać formę gerund, należy dodać do bezokolicznika końcówkę „-ing”:
to walk – walking
to eat – eating

Czasowniki zakończone na litere „e” gubią ją:
to live – living
to prepare – preapring

Jeśli trzema ostatnimi literami bezokolicznika są: spółgłoska, samogłoska i spółgłoska, to w formie gerund podwajamy ostatnią literę:
to run – running
to swim – swimming

Past Simple i Past Participle
W przypadku czasowników regularnych obie te formy tworzy się przez dodanie końcówki -ed:
to walk – walked – walked
to look – looked – looked
to kiss – kissed – kissed
to help – helped – helped

Jeśli czasownik posiada literę „e” na końcu, to dodajemy tylko -d:
to like – liked – liked

W języku angielskim występują też czasowniki nieregularne. Ich form trzeba się nauczyć na pamięć. Oto kilka przykładów:
to do – did – done
to see – saw – seen

Pełną listę czasowników nieregularnych można znaleźć na wikipedii:

Lista czasowników nieregularnych na wikipedii