Hummingbirds are a family of small birds (including the smallest bird species, the Bee Hummingbird).

They can hover in mid-air by rapidly flapping their wings (from 12 to 90 times per second, depending on the species). They can also fly backwards, and are the only group of birds able to do so.

Their English name derives from the characteristic hum made by their rapid wing beats. They can fly at speeds exceeding 15 meters per second.

Most hummingbirds have bills that are long and straight (or nearly straight), but in some species the bill shape is adapted for specific purposes.

Hummingbirds do not spend all day flying. They enjoy sitting and digesting. I guess we have something in common.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja osiemnasta:
Kolibry to rodzina małych ptaków (w tym najmniejszy gatunek ptaka, koliber pszczeli).

Potrafią unosić się w powietrzu, szybko machając skrzydłami (od 12 do 90 razy na sekundę, w zależności od gatunku). Potrafią także latać do tyłu i są jedyną grupą ptaków, która to potrafi.

Ich angielska nazwa wywodzi się od charakterystycznego szumu wydawanego przez szybkie uderzenia skrzydeł. Potrafią latać z prędkością przekraczającą 15 metrów na sekundę.

Większość kolibrów ma dzioby długie i proste (lub prawie proste), ale u niektórych gatunków kształt dzioba jest przystosowany do określonych celów.

Kolibry nie spędzają całego dnia na lataniu. Lubią siedzieć i trawić. Chyba mamy coś wspólnego.

Słówka:

a hummingbird – koliber
a family – rodzina
small – mały
a bird – ptak
a bee – pszczoła
to hover – unosić się
in mid-air – w powietrzu, w locie
by – przez
rapidly – szybko
to flap – trzepotać, łopotać
a wing – skrzydło
to depend – zależeć
to fly – latać, fruwać
backwards – do tyłu
a group – grupa
able – zdolny (do czegoś)
to derive from – pochodzić od
characteristic – charakterystyczny
a hum – brzęczenie, mruczenie
made – robiony, wytwarzany
rapid – szybki
a beat – uderzenie
speed – prędkość
to exceed – przewyższać
most – większość
a bill – dziub
long – długi
nearly – prawie, niemal
adapted – przystosowany
specific – specyficzny
a purpose – cel
to spend – spędzać
to sit – siedzieć
to digest – trawić
to guess – zgadywać
common – wspólny

Objaśnienia:

 

Czasownik „to guess”:

Czasownik ten ma nieco szersze znaczenie niż polskie „zgadywać”. Może być używany do wyrażania przypuszczeń. Zwrot „I guess” często tłumaczy się jako „wydaje mi się że”, „wygląda na to że” albo „chyba”.

I guess we can go – Chyba możemy iść
I guess so – Tak mi się wydaje

Zwrot „to be able to”:

Zwrot ten tłumaczy się na język polski jako „być w stanie coś zrobić”:

He is able to lift a car – On jest w stanie podnieść samochód
Are you able to speak? – Czy jesteś w stanie mówić?

Imiesłów czasownikowy bierny:

Rolę imiesłowu czasownikowego biernego (zmęczony, przystosowany, zrobiony) pełni forma Past Participle (nazywana często trzecią formą czasownika).

Brzmi to groźnie, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. Formę Past Participle czasowników regularnych tworzy się przez dodanie końcówki „-ed” do formy podstawowej czasownika:

to adapt – przystosowywać
adapted – przystosowany

to boil – gotować
boiled – ugotowany

to prepare – przygotowywać
prepared – przygotowany

I am prepared – Jestem przygotowany
The bill is adapted – Dziub jest przystosowany
The potatoes are boiled – Ziemniaki są ugotowane

Istnieją też czasowniki nieregularne – form tych czasowników trzeba się nauczyć na pamięć, na przykład:

make – robić, zrobić
made – robiony, zrobiony

Formę Past Participle poznamy bliżej przy okazji czasu gramatycznego o nazwie Present Perfect. Ale to dopiero za kilka lekcji 🙂

Przymiotniki i przysłówki:

W języku polskim można uzyskać przysłówek z przymiotnika poprzez zmianę zakończenia „-i” lub „-a” na „-o” (szybki -> szybko, długa – długo).

W języku angielskim przysłówek można utworzyć od przymiotnika poprzez dodanie końcówki „-ly”:

rapid – szybki
rapidly – szybko

slow – wolny
slowly – wolno

deep – głęboki
deeply – głęboko