My favourite movie is „Dogville”. It tells a story of a young woman hiding from the mafia in a small village.

At first, the people are friendly and helpful, but after some time, they start to take advantage of the fugitive. One by one, the villigers show their true nature: they are selfish, cruel and ruthless. They treat her like a toy.

The ending of the movie is brutal, surprising and unusual but certainly not disappointing. The film is really excellent.

Wyświetl tłumaczenie

Lekcja dziewiąta:
Mój ulubiony film to „Dogville”. Opowiada historię młodej kobiety ukrywającej się przed mafią w małej wiosce.

Na początku ludzie są życzliwi i pomocni, jednak po pewnym czasie zaczynają wykorzystywać uciekiniera. Wieśniacy jeden po drugim pokazują swoją prawdziwą naturę: są samolubni, okrutni i bezwzględni. Traktują ją jak zabawkę.

Zakończenie filmu jest brutalne, zaskakujące i niezwykłe, ale z pewnością nie rozczarowuje. Film jest naprawdę znakomity.

Słówka:

favourite – ulubiony
to tell – mówić, opowiadać
a story – historia, opowieść
young – młody
a woman – kobieta
to hide – ukrywać (się)
hiding – ukrywjący (się)
from – z, od, przed
the mafia – mafia
small – mały
a village – wioska
at first – na początku
people – ludzie
friendly – przyjazny
helpful – pomocny
but – ale, jednak
after – po
to start – zaczynać
to take advantage – wykorzystać
a fugitive – zbieg, uciekinier
a villiger – mieszkaniec wioski
to show – pokazywać
true – prawdziwy
a nature – natura
selfish – samolubny
cruel – okrutny
ruthless – bezlitosny
to treat – traktować
like – jak
a toy – zabawka
an ending – zakończenie
brutal – brutalny
surprising – zaskakujący
unusual – niezwykłe
certainly – z pewnością
to disappoint – rozczarować
really – naprawdę
excellent – doskonały

Objaśnienia:

 

Gerund:

Jest to bezosobowa froma czasownika zakończona na -ing. Na język polski może być tłumaczona jako rzeczownik odczasownikowy (meeting – spotkanie) lub jako imiesłów (disappointing – rozczarowujący).

Formę gerund czasownika tworzy się najczęściej przez dodanie końcówki -ing do bezokolicznika:

to go – going
to eat – eating
to do – doing
to watch – watching

Czasowniki zakończone na litere „e” gubią ją:

to prepare – preparing
to have – having

Jeśli trzema ostatnimi literami bezokolicznika są: spółgłoska, samogłoska i spółgłoska, to w formie gerund podwajamy ostatnią literę:

to run – running
to swim – swimming
to get – getting

Formy gerund używa się bardzo często w jezyku angielskim. W najbliższych lekcjach poznamy bardzo ważne zastosowanie tej formy czasownika.

Rodziny wyrazów:

W języku angielskim często występują rodziny wyrazów o wspólnym trzonie powiązane znaczeniowo:

help – pomoc (rzeczownik)
I need help. – Potrzebuję pomocy.

to help – pomagać (czasownik)
I help my sister. – Pomagam siostrze.

helpful – pomocny (przymiotnik)
He is helpful. – On jest pomocny.

Nierzadko różne słowa mają wspólną formę (najczęściej odnosi się to do rzeczownika i czasownika). Odróżnić je można wtedy po sposobie użycia w zdaniu:

change – zmiana, zmieniać
He changes his socks every week. – On zmienia skarpetki co tydzień.
Polish hospitals need changes. – Polskie szpitale potrzebują zmian.

W dwóch ostatnich zdaniach wystąpiło słowo „changes”.

W pierwszym („He changes his socks…”) jest to forma czasownika „to change” (zmieniać), do którego dodano końcówkę -s, ponieważ w czasie Present Simple zawsze dodajemy ją w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

W drugim zdaniu (…hospitals need changes.) jest to forma rzeczownika „change” (zmiana), do którego dodano końcówke -s, aby utworzyć rzeczownik w liczbie mnogiej.

Czasownik „to hide”:

Czasownik ten oznacza ukrywać, chować. Kiedy jednak nie dodamy co lub kto jest ukrywane to tłumaczy się go jako ukrywać się (chować się):

I hide money under my bed. – Chowam pieniądze pod łóżkiem.
I hide under my bed. – Chowam się pod łóżkiem.

Kiedy chcemy powiedzieć przed czym (się) ukrywamy to używamy przedimka „from”:

I hide food from my brother. – Chowam jedzenie przed bratem.
Vampires hide from the Sun. – Wampiry chowają się przed słońcem.

One by one:

Zwrot ten oznacza „jeden po drugim”:

Tom solves his problems one by one. – Tom rozwiązuje swoje problemy jeden po drugim.